Ποια είναι εκείνα τα ερευνητικά θέματα που έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στη ζωή των ασθενών με άσθμα?

Заполните наш опросник чтобы помочь сформировать будущее исследований по астме и совершенствовать ее лечение.


Ένα μελλοντικό σχέδιο ικανό να  διαμορφώσει την έρευνα και τη θεραπεία του άσθματος, θα ξεκινήσει από σήμερα μέχρι  και το 2016 σε όλη την Ευρώπη. 

Η Ευρωπαϊκή Εταιρία  Έρευνας Άσθματος και Σύμπραξης Καινοτόμων Ιδεών στο άσθμα θα αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης για το τι ακριβώς απαιτείται να γίνει ως προς τη μείωση του άσθματος τόσο στον γενικό πληθυσμό όσο και στους επαγγελματίες υγείας. Το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης θα υιοθετηθεί και θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία και θα αποφασίσει σε ποια κομμάτια  έρευνας θα δοθεί προτεραιότητα, έτσι υπάρξουν απαντήσεις σε θέματα  που αφορούν την καθημερινότητα και τη θεραπεία του άσθματος.  

Ζητάμε τόσο από τους ασθματικούς ασθενείς όσο και από τους γιατρούς και τις νοσοκόμες να μας πείτε σε ποια θέματα ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ,  η έρευνα θα βελτιώσει την καθημερινότητα και τη θεραπεία του των ασθενών και θα έχει την μεγαλύτερη επίδραση στην ποιότητα ζωής τους.

Η έρευνα είναι διαθέσιμη σε 8 Ευρωπαϊκές γλώσσες: 

Για να μας βοηθήσετε να προάγουμε την έρευνα, παρακαλώ μεταφορτώστε ηλεκτρονικά και παρουσιάστε τις ανακοινώσεις μας:

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινώστε με την Sarah Masefield, Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Πνευμόνων (sarah.masefield@europeanlung.org)