Normy jakości w opiece nad chorymi na raka płuc – interpretacja zaleceń specjalistów

Dokument ten wyjaśnia, jakie są zalecenia zawarte w wytycznych klinicznych towarzystwa European Respiratory Society (ERS) dotyczących jakości opieki nad chorymi na raka płuc. Przeznaczony jest dla osób chorych na raka płuc, ich rodzin lub opiekunów.

Ostatnia aktualizacja 06/02/2024
This content is available in multiple languages.

Wprowadzenie


Dla kogo jest niniejszy dokument i o czym jest?

Dokument ten wyjaśnia, jakie są zalecenia zawarte w wytycznych klinicznych towarzystwa European Respiratory Society (ERS) dotyczących jakości opieki nad chorymi na raka płuc. Przeznaczony jest dla osób chorych na raka płuc, ich rodzin lub opiekunów.

Jakie są wytyczne kliniczne?

Wytyczne kliniczne tworzy się w wyniku procesu naukowego, w którym gromadzi się najnowsze dowody dotyczące choroby lub objawów. Wytyczne uwzględniają również opinie ekspertów oraz priorytety pacjentów chorych na tę chorobę i ich opiekunów. Wytyczne kliniczne są skierowane do pracowników ochrony zdrowia. Wykorzystują je oni jako dokument opisujący najlepsze praktyki w zakresie diagnozowania i leczenia danej choroby.

Co zawiera ten dokument?

Dokument ten podsumowuje najważniejsze punkty znajdujące się w wytycznych klinicznych dotyczących jakości opieki nad chorymi na raka płuc. Wyjaśnia je w sposób łatwiejszy do zrozumienia dla osób, które nie pracują w branży medycznej. Wyjaśnia, czym jest rak płuca i jak należy opiekować się osobami cierpiącymi na tę chorobę. Zawiera informacje o tym, jakie standardy powinna spełniać taka opieka, aby była najbardziej skuteczna.

Poprzez przekazywanie tych informacji w przystępny sposób, dokument ten ma na celu pomóc osobom chorym na raka płuc lepiej zrozumieć standard opieki, jaki powinny otrzymać. Dzięki temu mogą w bardziej świadomy sposób podejmować decyzje o sposobie leczenia.

 

Czym jest rak płuc?


Rak płuc to rak tchawicy, oskrzeli (dróg oddechowych) lub pęcherzyków płucnych (alveoli). Rak płuc jest obecnie główną przyczyną zgonów nowotworowych na świecie zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Wskaźniki przeżycia różnią się w zależności od rodzaju raka i od tego, w jakim stadium choroby został on zdiagnozowany.

W Europie występują duże różnice w opiece nad osobami chorymi na raka płuc. Brakuje również dowodów na jakość tej opieki. Niniejsze wytyczne mają na celu przedstawienie zaleceń dotyczących najlepszego sposobu świadczenia usług w zakresie raka płuc w Europie.

Jak powinna wyglądać opieka nad chorymi na raka płuc?


Czas diagnostyki i leczenia

Leczenie może być skuteczniejsze, jeżeli rak płuc zostanie wykryty wcześnie. Jednak objawy raka płuc często pojawiają się dopiero w późniejszym stadium choroby. W całej Europie ruszają programy badań przesiewowych w kierunku raka płuc. Programy te pomogą zidentyfikować osoby z rakiem płuc, zanim pojawią się jakiekolwiek objawy.

W wytycznych zaleca się zmniejszenie opóźnień między diagnozą a rozpoczęciem leczenia. Jest to kolejna metoda, która może pomóc w poprawieniu wyników, w tym długości przeżycia choroby (tzw. wskaźnik przeżycia). Ważne jest potwierdzenie diagnozy, ponieważ rozpoczęcie leczenia przed postawieniem dokładnej diagnozy może okazać się szkodliwe. Dodatkowo, pracownicy ochrony zdrowia powinni ocenić, w jakim stanie jest dana osoba. Przed rozpoczęciem leczenia raka płuc może być konieczne leczenie innych schorzeń. Po tym fakcie, zgodnie z wytycznymi, należy jak najszybciej rozpocząć leczenie.

Narzędzia ułatwiające podejmowanie decyzji przez pacjentów

Narzędzie ułatwiające podejmowanie decyzji przez pacjenta pozwala na przemyślenie opcji leczenia. Narzędzia wyjaśniają wszelkie korzyści i ryzyko związane z różnymi decyzjami, które muszą podjąć.

W wytycznych zaleca się stosowanie narzędzia umożliwiającego podjęcie decyzji o leczeniu raka płuca. Dowiedziono, że narzędzia te mogą pomóc w lepszym zrozumieniu choroby i jej leczenia. Mogą one również pomóc w usprawnieniu dyskusji między pacjentami a pracownikami ochrony zdrowia. Dzięki temu pacjent może być bardziej zadowolony z przebiegu leczenia.

Ustalenie rodzaju raka płuc u danej osoby

Opcje leczenia raka płuc rozwinęły się w ciągu ostatnich kilku lat. Ponadto dysponujemy większą wiedzą na temat różnych rodzajów raka płuc i jego wpływu na organizm. Badania wykazały, że dopasowanie odpowiedniej opcji leczenia do rodzaju raka płuc może poprawić wskaźniki przeżycia. Jednak procedury, które określają rodzaj raka płuc u danej osoby, nie są powszechnie dostępne.

W wytycznych zaleca się, aby w przypadku podejrzenia raka płuc, pracownicy ochrony zdrowia dążyli do przeanalizowania próbki guza, aby dowiedzieć się, jak rośnie. Jest to tak zwana diagnoza patologiczna. Daje ona dokładniejszy obraz rodzaju raka płuc występującego u danej osoby.

U osób, u których potwierdzono rozpoznanie raka płuc, pracownicy ochrony zdrowia powinni również ustalić, jaki konkretnie rodzaj raka płuc występuje u danej osoby. Należy to zrobić na podstawie klasyfikacji guzów płuc Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Dalsza analiza komórek może również określić, na jaką część raka płuc można skierować swoje działania, aby osiągnąć najlepsze wyniki.

Zespoły wielodyscyplinarne

Zespół wielodyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych dziedzin opieki zdrowotnej, którzy współpracują ze sobą, aby wspierać daną osobę podczas opieki nad nią. W przypadku osób z rakiem płuc w skład zespołu może wchodzić chirurg, lekarz onkolog, lekarz specjalizujący się w chorobach płuc, pielęgniarka specjalistyczna lub radiolog. Ci specjaliści wnoszą do zespołu różne doświadczenia i współpracują ze sobą, aby zapewnić najlepszą opiekę.

Zespoły te są szeroko rozpowszechnione w Europie w zakresie opieki nad osobami z rakiem płuc. W wytycznych potwierdza się, że w celu zapewnienia najlepszej formy opieki konieczne są zespoły wielodyscyplinarne. Ponadto wskazuje się, że muszą istnieć procesy i struktury, które zapewnią udaną współpracę zespołu na całej drodze leczenia danej osoby.

Chirurgiczne leczenie raka płuc i alternatywne zabiegi leczenia raka płuc

Dowody wskazują, że ludzie dłużej przeżywają raka i odnotowuje się mniejszą liczbę zgonów z powodu raka płuc, gdy operacje i zabiegi odbywają się w szpitalach specjalistycznych. Aby to osiągnąć, często trzeba zgrupować usługi w jednym centralnym szpitalu w danym regionie. Może to oznaczać, że osoby chore na raka płuc muszą podróżować dalej, aby móc uzyskać taką opiekę.

W wytycznych zaleca się, aby chirurgiczne leczenie raka płuc i inne zabiegi odbywały się w szpitalu, który ma w tych zabiegach i operacjach doświadczenie. Powinien je również wykonać wyspecjalizowany chirurg lub specjalista.

Opieka paliatywna

Opieka paliatywna to pomoc w łagodzeniu bólu i innych niepokojących objawów. Skupia się na tym, aby zapewnić osobie jak największy komfort podczas leczenia. Może obejmować wsparcie psychologiczne, społeczne lub duchowe. Opiekę paliatywną często kojarzy się z opieką na końcu życia, w ostatnich miesiącach lub latach życia. Może być również stosowana we wcześniejszych etapach leczenia, aby pomóc w łagodzeniu objawów.

Dowody wskazują, że w przypadku wczesnego zastosowania opieki paliatywnej, występuje pozytywny wpływ na pacjentów z rakiem płuca, na przykład lepsza jakość życia. W wytycznych zaleca się objęcie opieką paliatywną na wczesnym etapie, w zależności od tego, jak poważne są objawy choroby.

Wytyczne i standardowe procedury postępowania

W wytycznych podsumowano dostępne badania i przedstawiono zalecenia dotyczące najlepszego sposobu świadczenia opieki. Dostępna jest duża liczba międzynarodowych i krajowych wytycznych dotyczących raka płuc. Mogą one różnić się jakością i czasami zawierają nieaktualne informacje. Nie zawsze jest też jasne, czy wytyczne zostały skutecznie rozpowszechnione i zastosowane przez specjalistów.

Z dowodów wynika, że łatwa dostępność wytycznych i ich przestrzeganie przez pracowników ochrony zdrowia przynosi wiele korzyści osobom chorym na raka płuca. Należą do nich: dłuższe przeżycie choroby, większa szansa na wyleczenie raka oraz lepsze zrozumienie przez pracowników ochrony zdrowia stadium raka.

W tych wytycznych zaleca się korzystanie z dobrej jakości wytycznych i standardów. Zaleca się, aby w celu uzgodnienia wytycznych spotkali się specjaliści z całego świata. Można je następnie dostosować do systemów opieki zdrowotnej w poszczególnych krajach.

Pomiar skuteczności opieki nad chorymi na raka płuc

Gromadzenie informacji o rodzaju dostępnej opieki nad chorymi na raka płuc i jej skuteczności jest kluczowe dla ciągłego podnoszenia jakości opieki.

W wytycznych zaleca się wykorzystanie krajowych rejestrów raka płuc do zbierania tych informacji. Rejestry te prowadzone są w każdym kraju w celu zbierania informacji o tym, ile osób choruje na raka płuc i w jaki sposób są one leczone. Mogą one dostarczyć informacji zwrotnych dla przyszłych wytycznych dotyczących raka płuc i pomóc w poprawie usług związanych z rakiem płuc.

Wytyczne zawierają również zalecenia dotyczące innych sposobów poprawy jakości opieki nad chorymi na raka płuc. Między innymi zapewnienie jednakowego leczenia i opieki w poszczególnych krajach oraz spotkania specjalistów w dziedzinie raka płuc w celu analizy ich pracy.

Materiały dodatkowe


Niniejsze wytyczne zostały stworzone przez towarzystwo European Respiratory Society oraz fundację European Lung Foundation. Możesz dowiedzieć się więcej o tych organizacjach i uzyskać dostęp do pełnych wytycznych dla specjalistów, korzystając z poniższych linków:

Pełne wytyczne kliniczne ˜– opublikowane w European Respiratory Journal:

Wytyczne European Respiratory Society dotyczące różnych aspektów jakości w opiece nad pacjentami z rakiem płuc

Dodatkowe materiały dla pacjentów i opiekunów:

Broszura informacyjna na temat raka płuc

Broszura informacyjna na temat badań przesiewowych w kierunku raka płuc

Broszura informacyjna na temat rzadkich rodzajów raka płuc

Broszura informacyjna na temat palenia w przypadku choroby płuc

Informacje na temat towarzystwa ERS

Towarzystwo European Respiratory Society (ERS) jest międzynarodową organizacją zrzeszającą lekarzy, pracowników ochrony zdrowia, naukowców i innych ekspertów zajmujących się medycyną układu oddechowego. Jest to jedna z czołowych organizacji medycznych zajmujących się układem oddechowym, mająca coraz więcej członków reprezentujących ponad 140 krajów. Misją towarzystwa ERS jest promowanie zdrowia płuc w celu łagodzenia cierpienia spowodowanego chorobami i wprowadzenie standardów z zakresu medycyny układu oddechowego na całym świecie. U podstaw wszystkich działań towarzystwa leżą nauka, kształcenie i promowanie. Towarzystwo ERS zajmuje się promowaniem badań naukowych i zapewnianiem dostępu do wysokiej jakości zasobów edukacyjnych. Odgrywa również kluczową rolę w propagowaniu – zwiększaniu świadomości na temat chorób płuc wśród społeczeństwa i polityków.

Informacje na temat fundacji ELF

Fundacja European Lung Foundation (ELF) została utworzona przez towarzystwo ERS, by pacjenci, opinia publiczna oraz specjaliści mogli wspólnie działać. Fundacja ELF opracowuje ogólnodostępne wersje wytycznych ERS w celu podsumowania zaleceń skierowanych do pracowników ochrony zdrowia w Europie, w prostym i zrozumiałym dla wszystkich formacie. Dokumenty te nie zawierają szczegółowych informacji na temat poszczególnych chorób i należy z nich korzystać wraz z innymi informacjami pochodzącymi od pacjentów w czasie rozmowy z lekarzem.