English

On June 26th, 2022, Anna Żyłowska, President of the Szczecin branch of the Association for The Fight Against Lung Cancer, died. For many years she struggled with the disease herself. She heard the lung cancer diagnosis in 2005. After surgery, chemotherapy and radiation, looking for support, she found the Association for The Fight Against Lung Cancer in Gdańsk, where she was inspired to establish a new branch in Szczecin. The Szczecin Branch of the Association was established on November 6th, 2008 on the initiative of Ania and a few friends.

Ania had the gift of winning over people. She was able to establish cooperation with both the medical community and the world of politics. She collaborated with successive Ministers of Health, Senator Tomasz Grodzki, who is also a surgeon and Professor of medical sciences. On November 15th, 2017, Anna met the First Lady – Agata Duda. She represented the voice of people diagnosed with lung cancer during senate and parliamentary health committee meetings for lung cancer. She has filed numerous applications and petitions for a better access to treatment and reimbursement of novel drugs, and visited the Ministry of Health. Anna was also an active member of the Lung Cancer Forum. She has given numerous interviews to the press and medical periodicals, emphasizing the needs of people suffering from lung cancer and how they can be taken care of.

For years, she has been involved in providing information on treatments, as well as “simply” reassuring patients who are diagnosed with lung cancer.

The association has published a series of brochures addressed to patients with lung cancer, entitled “Give yourself a chance! (https://www.rakpluca.szczecin.pl/broszury.htm). Moreover, it organizes and co-organizes social campaigns, i.e.

 • You need to know to win (2010)
 • Patient excluded (2013)
 • Cancer Is To Be Healed (2014)
 • #niepalewcale (I don’t smoke at all) (2018)
 • Time matters in lung cancer (2019)
 • Stop cancer! Give your lungs a chance (2020)

The Association organizes workshops on nutrition in illness, impact of smoking, lung cancer prevention, treatment, psychology and others.

It organized lectures in secondary schools in the West Pomeranian Voivodeship on the harmful effects of smoking, where a multimedia lecture entitled “Don’t invite cancer!” There are nicer guests!”.

Members of the Association participated in trainings and conferences on lung cancer both in Poland and abroad, including the annual Cancer Patient Forum in Warsaw, and the conference at the Belvedere “Healthcare” of the National Development Council in 2018.

The Association organized annual meetings of NGOs UNDER PLATANAMI in Szczecin.

On November 9th, 2018, the Association in Szczecin celebrated its 10th anniversary in a very solemn atmosphere, among supporters and people with whom Anna has worked for years to improve the situation in lung cancer in Poland.

Anna was the originator of the Pogoń Cancer Run, which has been held annually since 2017. This year, the 6th edition was held in memory of Anna.

In 2013, Anna Żyłowska was nominated for the title of Szczecin Woman of the Year.

Thanks to her commitment, Anna has achieved great successes, which translated into better standard of care for people impacted by lung cancer in Poland. During the years of her active activity and thanks to her involvement, Polish patients gained access to significant modern oncological therapies in lung cancer that had not been available in Poland before.

Her work continues and the memory will remain in our hearts.

Polish

26.06.2022 r. zmarła Anna Żyłowska, prezes szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca.  Przez wiele lat zmagała się z chorobą. Diagnozę o chorobie usłyszała w 2005 roku. Po operacji, chemioterapii i naświetlaniach poszukując wsparcia znalazła Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca w Gdańsku, gdzie została zainspirowana do zawiązania nowego oddziału w Szczecinie. Szczeciński Oddział Stowarzyszenia powstał w 6 listopada 2008 r. z inicjatywy Ani i paru przyjaciół.

Ania miała dar zjednywania sobie ludzi. Potrafiła nawiązać współpracę zarówno ze środowiskiem lekarskim, jak również światem polityki. Współpracowała z kolejnymi Ministrami Zdrowia, Senatorem Tomaszem Grodzkim, który jest również chirurgiem i profesorem nauk medycznych. 15.11.2017 r. Anna spotkała się z Pierwszą Damą – Agatą Duda. Reprezentowała interesy osób z diagnozą raka płuca podczas senackich i sejmowych posiedzeń komisji zdrowia dotyczących raka płuca. Składała liczne wnioski i petycje w sprawie leczenia i refundacji leków, a także odbywała wizyty w Ministerstwie Zdrowia. Anna była też aktywną członkinią Forum Raka Płuca. Udzieliła licznych wywiadów do prasy i periodyków medycznych, podkreślając jakie są potrzeby osób dotkniętych rakiem płuca i jak można je zaopiekować.

Od lat zajmowała się udzielaniem informacji na temat leczenia, a także “po prostu” dodawaniem otuchy pacjentom, którzy usłyszeli diagnozę o wykryciu u nich raka płuca.

Stowarzyszenie wydało cykl broszur skierowanych do pacjentów z rakiem płuca, pod nazwą „Daj sobie szansę! (https://www.rakpluca.szczecin.pl/broszury.htm). Ponadto, organizuje i współorganizuje kampanie społeczne, tj.

 • Trzeba wiedzieć, żeby zwyciężyć 2010
 • Pacjent wykluczony 2013
 • Rak to się leczy 2014
 • #niepalewcale 2018
 • Liczy się czas w raku płuca 2019
 • Hamuj raka! Daj szansę płucom 2020

W Stowarzyszeniu organizowane są warsztaty dotyczące żywienia w chorobie, szkodliwości palenia, profilaktyki raka płuca, leczenia, psychologiczne i inne.

Zorganizowało wykłady w szkołach ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego na temat szkodliwości palenia, gdzie prezentowano wykład multimedialny „Nie zapraszaj raka! Są milsi goście!”.

Członkowie brali udział w szkoleniach i konferencjach dotyczących raka płuca zarówno w Polsce jak i zagranicą, w tym w Forum Pacjentów Onkologicznych w Warszawie, czy konferencji w Belwederze „Ochrona Zdrowia” Narodowej Rady Rozwoju w 2018 r.

Stowarzyszenie organizowało coroczne spotkania Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI w Szczecinie.

9 listopada 2018 r. Stowarzyszenie w Szczecinie obchodziło swoje X – lecie w bardzo podniosłej atmosferze, w gronie sympatyków, a także osób, z którymi Anna przez lata współpracowała na rzecz lepszej sytuacji w raku płuca w Polsce.

Anna była pomysłodawczynią Biegu Pogoń Raka, który od 2017 roku odbywa się corocznie. W tym roku VI edycja odbyła się ku Jej pamięci.

W 2013 r. Anna Żyłowska była nominowana do tytułu Szczecinianki Roku.

Anna osiągnęła dzięki swojemu zaangażowaniu spore sukcesy przekładające się na lepszą opiekę dla osób dotkniętych rakiem płuca w Polsce. W latach Jej aktywnej działalności i za sprawą m.in. Jej zaangażowania polscy pacjenci uzyskali dostęp do znaczących nowoczesnych terapii onkologicznych w raku płuca, które wcześniej nie były w Polsce dostępne.

Jej dzieło jest kontynuowane a pamięć pozostanie w naszych sercac